Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

 

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

 

Preambuła Wniosku: 

Najwyższa Izba Kontroli w protokole pokontrolnym nr kap-4101-002-00/2014 -  " (...) negatywnie ocenia działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, o którym mowa w § 20 rozporządzenia KRI. NIK stwierdziła nieprawidłowości w tym obszarze w 21 z 24 (87,5%) skontrolowanych urzędów miast, z których sześć oceniła negatywnie. (...)" 

 

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)" 

- w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z §20 ust. 2 pkt 12 lit. e Rozporządzenia  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) [dalej KRI], niniejszym wnosimy Petycję:

§1.1) W przedmiocie -  aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat)  -  uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe  - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.  

 

Osnowa Wniosku: 

W miesiącu październiku ur. pytaliśmy Gminy w trybie art. 61 Konstytucji RP i Ustawy o dostępie do informacji publicznej, inter alia - o ilość posiadanych systemów operacyjnych Windows XP.

Dziękujemy, za uzyskane rzeczowe i konkretne odpowiedzi. 

Forma otrzymanych odpowiedzi oraz i szczegółowość - świadczą o tym jak dużą wagę przywiązują Gminy/Miasta do spraw określonych w wyżej wzmiankowanym Rozporządzeniu.

Z drugiej strony zaskoczyła nas duża ilość systemów operacyjnych Windows XP -  będących w użytkowaniu w JST. 

Oczywiście rozumiemy w pełni argumenty 'szczupłych budżetów', którymi w udzielanych odpowiedziach - posiłkują się Kierownicy JST - tłumacząc istniejący stan faktyczny. 

Jednakże - w mniemaniu wnioskodawcy - w interesie pro publico bono -  jest zwracanie uwagi na zaistniały stan faktyczny, w którym - szacując w skali makro - ponad 35% systemów operacyjnych użytkowanych obecnie w JST - to niewspierane przez producentów systemy Windows XP.

Ich użytkowanie -  w mniemaniu wnioskodawców - stoi w sprzeczności z przedmiotowym, wyżej powoływanym cytowanym §20 ust. 2 pkt. 12 lit. e Rozporządzenia KRI. 

To jak złożona jest wyżej wzmiankowana problematyka wynika choćby z uzyskanych przez nas odpowiedzi, z których wynika że istnieją w Kraju Urzędy Gmin/Miast, które na dzień dostarczenia naszego wniosku - odpowiadają  expressis verbis  że 50% użytkowanych systemów operacyjnych - to systemy Windows XP oraz kilkadziesiąt procent użytkowanego oprogramowania w Urzędzie -  nie posiada ważnej licencji - wymaganej wg. prawa - sic!

Zatem jak wynika z powyższych konkluzji -  ten obszar funkcjonowania struktur administracji publicznej - wymaga podjęcia niezwłocznych działań sanacyjnych stosownie do dyspozycji art. 241 KPA. 

Składając niniejszą petycję - prosimy aby wnioskodawcę traktować zgodnie z brzmieniem art. 28 KPA.

§1.2)  Oczywiście producenci oprogramowania - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji -  mogą wspierać JST w procesie optymalizacji oprogramowania, proponując tak popularne w ostatnim czasie rozwiązania pozwalające na zakup oprogramowania w formie abonamentowej - subskrypcji, etc 

Dodatkowo - coraz powszechniejsze staje się wśród Podmiotów Sektora Publicznego (Gminy/Szkoły) - korzystanie z bezpłatnych Programów Optymalizacji Oprogramowania - pozwalających jednocześnie - zwiększać bezpieczeństwo danych znajdujących się w zasobach Urzędu oraz optymalizować budżet związany z zakupami w tym obszarze. 

Szczegółowe informacje na ten temat - można uzyskać w załączniku nr 1  "Program Optymalizacji Oprogramowania"  

Jak obserwujemy  -  coraz popularniejsze - staje się również współfinansowanie zakupów oprogramowania w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej, etc

§1.3) A priori sygnalizujemy, że problematyka per analogiam dotyczy oprogramowania Microsoft Office 2003 - użytkowanego w zasobach Urzędów. 

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl 

§3) W trybie art. 63 Konstytucji RP, przepisów Ustawy o petycjach oraz art. 241 KPA  - wnosimy petycję o przekazanie - zał. nr 2 pt.  Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej - do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

§4) Wnosimy o archiwizację załączników stosownie do §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 

§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.

§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

 

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl  

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 

 

Komentarz do Wniosku:

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności w szczególności dzieci i młodzieży. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

 

 

 


Raszyn, dnia 28 kwietnia 2016 roku

KZ.152.1.2016.MC(1)

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Poligonowa 1
04-051Warszawa

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1195) oraz Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483) w związku z petycją z dnia 11 kwietnia 2016 roku:

  1. W przedmiocie aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.
  2. O przekazanie - zał. nr 2 pt. Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej - do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Informujemy, że:

  1. Od udzielonej ostatnio Wnioskodawcy odpowiedzi na pytanie o ilość posiadanych komputerów z systemem Windows XP wymieniliśmy w Urzędzie na 20 stanowiskach system na system posiadający wsparcie producenta.
  2. W następnych latach wymienione będą systemy na pozostałych stanowiskach wyposażonych w system Windows XP w zależności od możliwości budżetowych.
  3. Załącznik nr 2 pt. Program Bezpłatnej Oceny Stanu Infrastruktury Informatycznej - został przesłany do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn.