Wójt/Burmistrz/Prezydent - Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)

§1) W trybie Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195) - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016

§2) Rzeczony konkurs będzie prowadzony na zasadach per analogiam jak w ubiegłym roku.

§3) Efektem przystąpienia Gminy do konkursu - może być sfinansowanie budowy, jednego z czterdziestu, rodzinnych placów zabaw.

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku gminy (Wspólnoty Mieszkańców) oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi.

§4) Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych Decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb Wspólnot Lokalnych - w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

§5) Załączamy niezbędne materiały: regulamin konkursu, zdjęcia placu zabaw (z 2015 r) oraz formularz zgłoszeniowy.

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję - wystarczy zgłosić udział w konkursie - poprzez wypełnienie i sygnowanie załączonego formularza.

Jednocześnie zaznaczamy, iż Gminy i Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały również od Organizatora materiały w postaci przesyłki listownej - co z pewnością ułatwi podjęcie decyzji i proces zgłaszania.

Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć, z jednego z czterdziestu, wybudowanych placów zabaw w ramach edycji konkursu “Podwórko NIVEA” w 2015 roku.

Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję - na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221, 241 i 244 §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca Zabaw, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.

Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą poczty konwencjonalnej).

Budowa Rodzinnego Miejsca Zabaw byłaby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.

Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” - edycja 2016

Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis - zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - dotyczące finalizacji przedsięwzięcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urząd zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest nową edycją akcji, która w ubiegłym roku cieszyła się ogromną popularnością wśród lokalnych społeczności.

Podsumowując, ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw (dla dzieci i rodziców) na terenie całej Polski.

Zgodnie z Regulaminem załączonym do wiadomości, poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane na oficjalnej stronie Konkursu: www.nivea.pl/podworko2016

Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie wyników głosowania zostaną wybrane JST, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)

Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA) dla Społeczności Lokalnej - odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem: www.nivea.pl/podworko2016

W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia organizatora konkursu „Podwórko NIVEA" pod nr tel. (22) 699 90 66

§4) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl

§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl

Na mocy przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym, do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku, podpisanym bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - dostęp poprzez oprogramowanie Podmiotu Certyfikującego „Unizeto"- ipso iure art. 3 pkt 3 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130). Niniejszą wiadomość można potraktować również z zgodnie z Judykaturą - tj. I OSK 1277/08 " (...) Wniosek wszczyna postępowanie w sprawie, a na tym etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy KPA"

Pozwalamy sobie jednocześnie jeszcze raz przypomnieć o brzmieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej: "Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego" oraz art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".

W załączeniu - stosowne dossier formalne (4 załączniki)

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl www.samorzad.pl

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

KRS: 0000527454