Raszyn dn. 19.05.2016 r.

IR.152.118.2016.BS(3)

Osoba Prawna

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Dot.: Petycji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej w dniu 22.04.2016 r. w sprawie interpretacji przepisów dot. "efektywności energetycznej".

Gmina Raszyn, zgodnie z §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r. nr 5, poz. 46), potwierdza przyjęcie przedmiotowego wniosku. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  2011.14.67) przedmiotowa petycja wraz z załącznikiem zostanie zarchiwizowana.

Stosownie do Art. 13 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195) Gmina Raszyn informuje, iż zapoznała się wnikliwie z Państwa Petycją, jednak w naszej Gminie obiekty wszystkich jednostek organizacyjnych leżą w zasięgu sieci gazowej, w związku z czym wyposażone są w kotły gazowe.

Mając jednak na uwadze powagę złożonej petycji zostanie ona przekazana wraz z załącznikiem do następujących Referatów Urzędu Gminy Raszyn:

- Referatu Zamówień Publicznych,

- Referatu Inwestycji,

- Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,

- Referatu Realizacji Projektów,

- Referatu Organizacyjnego,

w celu zapoznania się i stosowania w odpowiednich przypadkach przez pracowników odpowiadających za stosowanie przepisów opisanych w przedmiotowej petycji.

Z poważaniem