obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RASZYN Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raszyn,  kwiecień 2015 r.

 

Zgodnie z artykułem 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn 14 listopada 2014 roku podjęła uchwałę Nr LXII/599/14 przyjmującą "Program współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015", określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie.

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy na 2015 rok prowadzone były w okresie od dnia 02.10.2014 r. do dnia 16.10.2014 r.

Materiałem wyjściowym był program współpracy na rok 2014.

Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenie się do współtworzenia dokumentu, który będzie regulował współpracę Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przekazanym opiniom organizacje mają realny wpływ na kształt, jaki będzie miała współpraca Gminy Raszyn z w/w organizacjami.

 

Dnia 29 grudnia 2014 roku Rada Gminy Raszyn przyjęła uchwałą Nr II/9/14 budżet Gminy Raszyn na rok 2015.

 

Sposób realizacji programu przedstawia się następująco:

 

I. Zlecanie realizacji zadańpublicznych na zasadach określonych w ustawie

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie.

 

W styczniu 2015 roku wpłynął wniosek własny Rzymskokatolickiej Parafii Św. Szczepana w Raszynie na realizację zdania pod nazwą:"Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Raszyna" na podstawie którego przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na realizację tego zadania.

 

 

W lutym 2015 roku rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem

nr 12/2015 Wójta Gminy Raszyn z dnia 21 stycznia 2015 roku na następujące zadania:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

 

Zadanie 1.1

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2015 r. -

141 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Trenerów i instruktorów,
 • Napojów, art. medycznych,
 • Obsługi sędziowskiej, spikerskiej, medycznej zawodów,
 • Rejestracji drużyn,
 • Ochrony zawodów.

 

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 141 000 zł.

 

Zadanie nr 1.2

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2015 r. -

347 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Trenerów i instruktorów,
 • Napojów, art. medycznych,
 • Obsługi sędziowskiej, spikerskiej, medycznej zawodów,
 • Rejestracji drużyn,
 • Ochrony zawodów.

 

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 245 500 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy "Łady"- 101 500 zł.

 

 

Zadanie 1.2

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

20 000 zł.

 

 Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Koszty trenerów i instruktorów.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Uczniowski Klub Sportowy "Łady"- 20 000 zł.

 

Zadanie 1.3

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

13 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Koszty trenerów i instruktorów

 

 

Podmioty którym przyznano dotację dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 13 000 zł.

 

 

 

Zadanie 1.4

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

35 000 zł.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 35 000 zł.

(Kwota faktycznie wydatkowanych środków wyniosła 34000 zł.)

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Koszty trenerów i instruktorów.

 

Zadanie 1.5

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

29 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Koszty trenerów i instruktorów.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 29 000 zł.

 

Zadanie 1.6

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

2 500 zł.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 2 500 zł.

(Kwota faktycznie wydatkowanych środków z dotacji wyniosła 2100 zł, różnica została zwrócona na konto Gminy Raszyn).

           

Zadanie 1.7

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

44 000 zł.

 

Dotacja została przyznana w szczególności na pokrycie kosztów:

 • Transportu uczestników,
 • Zakwaterowania i wyżywienia,
 • Wynajmu obiektów sportowych,
 • Kosztów związanych z realizowaniem programu zgrupowania, w tym również kosztów kadry,
 • Ubezpieczenia wyjazdu,
 • Obsługi medycznej.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 • Klub Sportowy Raszyn - 29 000 zł.

(Kwota faktycznie wydatkowanych środków z dotacji wyniosła 26700 zł, różnica została zwrócona na konto Gminy Raszyn).

 • Uczniowski Klub Sportowy "Łady"- 15 000 zł.

 

Zadanie 1.8

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

55 000 zł.

 

Dotacja została przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów:

 

 • Obsługi sędziowskiej imprezy,
 • Obsługi medycznej zawodników,
 • Ubezpieczenia uczestników biegu,
 • Obsługi spikerskiej biegu,
 • Nagród dla zawodników,
 • Napojów dla zawodników,
 • Materiałów reklamowych i promocyjnych,
 • Wynajmu nagłośnienia i wyposażenia,
 • Zabezpieczenia imprezy,
 • Organizacji imprezy,
 • Sprzątania po imprezie.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 • Klub Sportowy Raszyn - 55 000 zł.

 

Zadanie 1.9

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. - 14 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 

 • Obsługi sędziowskiej imprezy,
 • Obsługi medycznej zawodników,
 • Ubezpieczenia uczestników zawodów,
 • Obsługi spikerskiej,
 • Nagród dla zawodników,
 • Napojów dla zawodników,
 • Materiałów reklamowych i promocyjnych
 • Wynajmu nagłośnienia i wyposażenia,
 • Zabezpieczenia imprezy,
 • Organizacji imprezy,
 • Sprzątania po imprezie.

                       

Podmioty które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 14 000 zł.

 

Zadanie 1.10

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie - w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. - 50 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Koszty trenerów i instruktorów

 

Podmioty które otrzymały dotację:

 • Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn - 50 000 zł.

 

Zadanie 1.11

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz dyscypliny sportowej: koszykówka - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. - 30 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 

 • Rejestracji zawodników,
 • Badań lekarskich,
 • Transportu i przejazdów,
 • Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 • Koszty trenerów i instruktorów.

 

Podmioty które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 30 000 zł.

(Kwota faktycznie wydatkowanych środków z dotacji wyniosła 29813,38 zł, różnica została zwrócona na konto Gminy Raszyn).

 

Zadanie 1.12

Realizacja programu walki z nadwagą wśród mieszkańców Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. - 12 000 zł.

 

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 

 • Zajęć dydaktycznych na temat dietetyki
 • Zajęć ruchowo - rekreacyjnych

 

Dotację przyznano Stowarzyszeniu "Nasze Rybie", jednak organizacja ta nie podpisała umowy na dofinansowanie realizacji zadania i dotacja nie została przekazana.

 

W lutym 2014 r. rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 8/2014 z dnia

15 stycznia 2014 r. na następujące zadania:

 

I. Ochrona i promocja zdrowia

 

Zadanie 2.1

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

79 000 zł

Dotacja została przyznana na pokrycie kosztów:

 • Prowadzenia grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • Programów edukacyjnych w trakcie wyjazdów profilaktyczno - abstynenckich,
 • Wyżywienia i noclegów uczestników w trakcie wyjazdów profilaktyczno - abstynenckich,
 • Programów artystycznych w trakcie okolicznościowych i integralnych imprez dla środowiska abstynenckiego,
 • Zakup materiałów pomocniczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem lokali organizacji działających na rzecz środowiska abstynenckiego,
 • Doposażenia lokali organizacji działających na rzecz środowiska abstynenckiego.

 

Podmioty które otrzymały dotację:

 

 • Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Arka" - 79 000 zł.

(Kwota faktycznie wydatkowanych środków z dotacji wyniosła 78971,28 zł, różnica została zwrócona na konto Gminy Raszyn).

 

W lutym 2014 r. rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 7/2014 Wójta Gminy Raszyn z dnia 15 stycznia 2014 r. na następujące zadania:

 

 1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Zadanie 3.1

Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem - manewry.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

12 000 zł.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Stowarzyszenie "Projekt Raszyn" - 12 000 zł.

(Kwota faktycznie wydatkowanych środków z dotacji wyniosła 11987,20 zł, różnica została zwrócona na konto Gminy Raszyn).

 

 

Zadanie 3.2

Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem - wydawnictwa niskonakładowe.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r. -

8 000 zł.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Stowarzyszenie "Projekt Raszyn" - 8 000 zł.

 

 

W czerwcu 2014 r. rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 65/2014 Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 maja 2014 r. na następujące zadania:

 

 1. Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.

 

Zadanie nr 4.1

Działania na rzecz organizacji letnich obozów sportowo - profilaktycznych.

Zadanie polegało na organizacji 2 turnusów obozu sportowo - profilaktycznego dla co najmniej 130 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.

                                                     

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r.- 40 000 zł

 

      W ramach środków Gmina Raszyn pokrywa między innymi koszty:

 • wynajęcie boisk dla prowadzenia zajęć trenerskich z piłki nożnej
 • 7 opiekunów z uprawnieniami instruktora i trenera piłki nożnej w tym co najmniej jednego z uprawnieniami kierownika kolonii.
 • transport uczestników.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn- 40 000 zł

 

Zadanie nr 4.2

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

Zadanie polegało na zorganizowaniu trzech tygodniowych wyjazdów dla ok. 30 osób każdy.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r.- 20 000 zł

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Rzymskokatolicka Parafia Św. Szczepana w Raszynie- 20 000 zł

 

Zadanie nr 4.3

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Rybia.

Zadanie polegało na zorganizowaniu 4 dniowego wyjazdu dla ok. 30 osób.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r.- 5 000 zł

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu- 5 000 zł

 

Zadanie nr 4.4

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy i Falenty.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r.- 3 000 zł

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Rzymskokatolicka Parafia Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach- 3 000 zł

 

Zadanie nr 4.5

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sękocina Starego, Sękocina Nowego, Sękocina Lasu i Laszczek.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r.- 9 500 zł

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Rzymskokatolicka Parafia Św. s. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie- 9 500 zł

 

II.                         Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej

 

Zadanie nr 4.6

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2014 r.- 7 200 zł

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • "Dobra Wola" Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie.- 7 200 zł.

 

W październiku 2014 roku wpłynął wniosek własny Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" na realizację zdania pod nazwą:"Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych" na podstawie którego przyznano dotację w wysokości 5 100 zł na realizację tego zadania.

 

W listopadzie 2014 r. rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 144/2014 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 października 2014 r. na następujące zadania:

 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 

Zadanie 5.1

Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

 

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację tego zadania w 2014 r. -

35 000 zł.

 

Podmioty, które otrzymały dotację:

 

 • Klub Sportowy Raszyn - 35 000 zł.

 

W ramach realizacji programu różnym organizacjom przekazano dotacje na łączną kwotę - 983 300,00 zł.

 

Dokonano zwrotów dotacji na łączną kwotę - 3 928,14 zł.

 

Ponadto udzielano pomocy organizacyjnej, a także wiele imprez i uroczystości odbywało się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Raszyn.

 

                                                                                              Akceptuję:

 

 

 

 

                                                                                  ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

Dominik Chmielewski - Podinspektor w Referacie Kadr i Zarządzania