obrazek

 


Szanowni Państwo!

    Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy prace nad Programem Rewitalizacji Obszaru
Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna.
Jest to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Projekty, wyznaczone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, będą narzędziem do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów rewitalizacji oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

    Gmina Raszyn otrzymała dotację na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z zakresu rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

    Gminny program rewitalizacji Gminy Raszyn, zostanie sporządzony w oparciu o Ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2016 roku (Dz. z 2015 r. poz. 1777), która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej dziedziny. To przede wszystkim przeniesienie ciężaru na kwestie społeczne i ekonomiczne, takie jak wykluczenie społeczne, bezrobocie, czy ubóstwo, w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki, kładącej naciska na zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury technicznej, budynków i przestrzeni publicznych.

Priorytetem staje się partycypacyjny sposób przygotowywania i uchwalania programów rewitalizacji. To bardzo ważne, aby Gminny Program rewitalizacji powstawał w dialogu z mieszkańcami, których uwagi i postulaty w sposób istotny mogą wpłynąć na jego kształt i treść.
Obecnie trwają prace nad diagnozą - opisem sytuacji w gminie pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych.


Dlatego serdecznie zapraszam: do udziału w warsztacie diagnostycznym, który odbędzie się
w dniu 08 sierpnia 2016, godz. 17; Sala Widowiskowa Centrum Kultury Raszyn,
Al. Krakowska 29A

 

Planowany program spotkania:
1. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
2. Prezentacja obszarów gminy, które wymagają interwencji - wstępne propozycje

(na podstawie wyników badania oraz diagnozy sytuacji w gminie).
3. Konsultacje i dyskusja na temat obszarów rewitalizacji - analiza obszarów problemowych (społecznych, przestrzennych i gospodarczych), propozycje działań w obszarach problemowych.


    W celu poznania jak najszerszej opinii różnych środowisk, zachęcamy do udziału w spotkaniu zróżnicowane podmioty, w tym mieszkańców, lokalnych aktywistów, "społeczników" czy osoby prowadzące działalność w obszarach rewitalizacji. Dlatego prosimy Państwa do dzielenia się informacją o spotkaniu ze wszystkimi, którzy zainteresowani są rewitalizacją naszej Gminy.

   W dniach od 8 do 12 sierpnia 2016 (godz. 10-14), będzie działał punkt informacyjno-konsultacyjny, mieszczący się w Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, w którym każdy zainteresowany rewitalizacją będzie mógł uzyskać potrzebne informacje, a także złożyć uwagi i wnioski dotyczące programu.


     Aktualne informacje o projekcie będzie można znaleźć na stronie internetowej Gminy Raszyn, w zakładce "rewitalizacja" oraz w lokalnych mediach.

   Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w pracach dotyczących sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2020.

Wójt Gminy Raszyn