obrazek

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RASZYN
Z DNIA 10 SIERPNIA 2016 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.08.2016 r. do dnia 9.09.2016 r. w następujących formach:

1.   Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a.   drogą elektroniczną na adres e-mail: r.loba@respublic.plwpisując w tytule "Konsultacje społeczne - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" lub online w zakładce rewitalizacja na stronie

cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/rewitalizacja-gminy-raszyn

b.   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a , 05-090 Raszyn, z dopiskiem: "Konsultacje społeczne- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji".

c.   bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

2.   Zbieranie uwag i wniosków do protokołu w "Centrum Kultury Raszyn" (Raszyn, al.Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

       Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt.2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem wła?ciwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.
> Materiał informacyjny (formularz konsultacyjny, projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem, diagnoza) dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 17.08.2016 r. :

  1. w wersji papierowej w "Centrum Kultury Raszyn" (Raszyn, al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.
  2. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce rewitalizacja , na stronie internetowej www.raszyn.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt.1 - również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.raszyn.pl w zakładce rewitalizacja informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.