Projekt

     z dnia 17 sierpnia 2016 r.

       Zatwierdzony przez Wójta Gminy Raszyn

 

 

UCHWAŁA  NR .........

RADY GMINY RASZYN

z dnia ........ 2016 r.

 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 8, art. 11 ust. 1-4 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2015, poz. 1777) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

 

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Raszyn, w granicach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Ustanawia się na rzecz Gminy Raszyn prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.