obrazek

Program Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna

Informacja ze spotkania diadnostycznego w dn. 08.08.2016 r.

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna, 8 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze otwarte spotkanie z mieszkańcami, w którym wzięło udział ok. 30 osób, w tym radni, sołtysi, mieszkańcy i lokalni aktywiści.

Tematem spotkania była analiza obszarów zdegradowanych i wyznaczenie obszaru do rewitalizacji. Celem spotkania było poznanie opinii uczestników na ten temat oraz dyskusja o problemach gminy, które mogą zostać rozwiązane dzięki realizacji Programu Rewitalizacji. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że celem rewitalizacji centrum Raszyna ma być poprawa jakości życia mieszkańców, zagospodarowanie przestrzeni w sposób przyjazny i funkcjonalny, w tym usunięcie barier i utrudnień niekorzystnie wpływających na prowadzenie aktywności gospodarczej.

Spotkanie prowadzili konsultanci firmy ResPublic, która została wyłoniona w przetargu na opracowanie Programu Rewitalizacji. W pierwszej części przedstawiono główne założenia Programu Rewitalizacji, następnie wyniki badania ankietowego oraz wstępną propozycję wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W drugiej części dyskutowano na temat miejsc kryzysowych w gminie. W ocenie stopnia zdegradowania obszarów analizowano aspekty społeczne (jako podstawowe), gospodarcze, środowiskowe oraz przestrzenno-funkcjonalne.

Niski poziom integracji społecznej pojawił się na pierwszym miejscu jako problem społeczny, natomiast w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w obrębie Al. Krakowskiej wskazano chaos wizualny wynikający z obecnych tam instalacji reklamowych, niedobór miejsc rekreacji i wypoczynku, brak placów zabaw dla dzieci, brak kanalizacji oraz termomodernizacji budynków.

Obecnie na dużym obszarze gminy dominującą zabudową są domy jednorodzinne, widoczny jest brak unikatowych miejsc bezpiecznego spędzania czasu wolnego chociażby poprzez uruchomienie m.in. kawiarenek, klubów czy restauracji wiążących się z poszukiwaniem nowych elementów tożsamości lokalnej. To utrudnia budowanie i umacnianie aktualnie słabych więzi społecznych. Integracja społeczna jest kluczowym i trudnym zadaniem również z powodu rosnącego udziału w życiu społecznym obywateli z innych krajów i kultur, dla których teren gminy stał się miejscem ich zamieszkania. Potencjalnym miejscem do zagospodarowania na potrzeby rozwiązania wskazanych problemów, może być zabytkowa Austeria, która po odbudowie mogłaby pełnić funkcję centrum integracji społeczno-kulturalnej. W trakcie dyskusji zgłaszane były również propozycje, by działania rewitalizacyjne w sferze społecznej wspierały rozwiązywanie problemów z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.

Al. Krakowska niedawno została przekazana przez GDDiA w ręce samorządu. Jest ulicą o strategicznym znaczeniu dla gminy. Obecnie nie jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, w tym przedsiębiorców. Problemy z parkowaniem są spowodowane m.in. dużą ilością barier (słupków). Propozycją dla Al. Krakowskiej jest utworzenie deptaku, ścieżek rowerowych, uporządkowanie przestrzeni oraz ruchu samochodowego.

Kluczowymi wnioskami mieszkańców była propozycja aby rewitalizacją objąć zabytkową Austerię, ul. Godebskiego, okolice stawów raszyńskich jako ważnych i atrakcyjnych miejsc dla mieszkańców. Uczestnicy wskazywali również, że przy realizacji wielu przedsięwzięć gmina powinna współpracować międzysektorowo w ramach różnych form partnerstw publiczno-prywatnych. Jako jednego z partnerów do wspólnego zagospodarowania stawów raszyńskich wskazano Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.

Spotkanie pomimo czasami kontrowersyjnych opinii było bardzo konstruktywne merytorycznie i przebiegało w bardzo życzliwej atmosferze.