obrazek

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn

 

 

 

Decyzja o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Kluczowym elementem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Raszyn na lata 2016-2020 jest wyznaczenie na terenie gminy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli miejsc o szczególnej koncentracji problemów społecznych oraz gospodarczych/ środowiskowych/ przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Na potrzeby konsultacji społecznych opracowana została diagnoza przestrzenna, obrazująca nagromadzenie negatywnych zjawisk na obszarze gminy, która stanowi materiał służący jako inspiracja do dyskusji czy zgłaszania uwag i merytorycznych wniosków.

 

Z uwagi na duże rozbieżności interpretacyjne, brak jasnej metodologii wskaźnikowej dla obszarów wiejskich oraz konieczność pogłębienia diagnozy, która jest podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, Wójt Gminy Raszyn podjął decyzję o przedłużeniu konsultacji społecznych przedmiotowej uchwały do 16 września 2016 r.

                                                                                         

 

Wójt Gminy Raszyn