W związku z powyższym, w trybie ww. przepisów wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie wyników oceny stanu faktycznego publikowanych w BIP danych, w skali od 0 do 10 (przy czym 10 jest najwyższą oceną) pod kątem:

 

§1.1) kompletności danych w BIP?

§1.2) upubliczniania danych w wersji źródłowej (a więc nie w postaci skrótów, podsumowań czy danych zagregowanych) 

§1.3) aktualności danych i szybkości ich publikacji 

§1.4) publikacji danych  wraz z metadanymi w standardowych, otwartych formatach, umożliwiając ich ponowne użycie, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania (np. XML czy CSV) ?

§1.5) możliwości przetwarzania maszynowego -  scilicet: publikowania danych i opisujących je metadanych  w formie ustrukturyzowanej, wraz z opisem pól danych (kluczowe jest zarówno zastosowanie odpowiedniego formatu, jak i odpowiedni opis oraz struktura danych)  jak i elementów metadanych. 

§1.6) ich dostępności  – publikowanie danych w Internecie, z troską o dostępność dla osób z upośledzeniami, przy

wykorzystaniu standardowych i jawnych formatów danych, w sposób, który nie utrudnia ponownego wykorzystania.

 

§2) Czy w BIP Gminy/Miasta  - zgodnie z dyspozycją art. 11 Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z 25 lutego 2016 (Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15) - utworzono zakładkę "Ponowne wykorzystywanie"