obrazek

Raport z warsztatu projekcyjnego – wypracowanie wizji obszaru rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna (GPR)

W dniu 4.11.2016 r. o godz. 16:00 w Centrum Kultury Raszyn odbył się warsztat z interesariuszami rewitalizacji, którego celem było wypracowanie roboczej koncepcji wizji. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. Wykonawca opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji - firma ResPublic na wstępie przedstawiła krótką prezentację obejmującą przebieg dotychczasowych prac nad opracowaniem dokumentu Diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz scenariusz pracy warsztatowej.

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji jest opisem wizerunku obszarów rewitalizowanych w przyszłości. Wizja przedstawia pożądany obraz w danym okresie (planowany efekt rewitalizacji). Powinna być ona motywująca, określając pozytywny obraz uwzględniający lokalne i zewnętrzne uwarunkowania.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem uczestników było określenie jak będzie wyglądał obszar rewitalizacji w 2023 r. oraz jakie działania należy podjąć żeby przedstawiona wizja mogła zostać spełniona.

W trakcie prac w obu zespołach pojawiły się następujące zagadnienia dotyczące wizji obszaru rewitalizacji w 2023 r. (zestawienie hasłowe):

·         Al. Krakowska jako Centrum biznesu:

o   Unikatowe miejsca integracji społecznej przy Al. Krakowskiej (zagospodarowana Austeria) w celu wzmocnienia tożsamości kulturowej

o   W Alei Krakowskiej uporządkowany został chaos urbanistyczny, funkcjonują ciągi pieszo-rowerowe, zagospodarowano pas zieleni

·         Funkcjonuje Centrum rekreacyjno-sportowe w Raszynie II i Nowych Grocholicach

·         Działa Innowacyjny Plac Zabaw w Nowych Grocholicach

·         Otwarto Ośrodek rehabilitacji dla dzieci w Falentach

·         Zmodernizowano Urząd Gminy (usunięcie barier architektonicznych)

·         Al. Krakowska jako droga lokalna + ul. Godebskiego oświetlona charakterystycznymi latarniami

o   Szerokie chodniki

o   Brak rowów przydrożnych

o   Miejsca parkingowe

o   Ławki

o   Zieleń: krzewy, drzewa, kwiaty

o   Wyposażona we wszelkie media (komunikacja, światłowód, wodociąg, odwodnienie

o   Przejścia podziemne – komunikacja wschodni i zachodni Raszyn

o   Ścieżka rowerowa

o   Kafejki, bar, hotel/e motel/e – baza noclegowa

o   Park edukacyjny

·         Poszerzona ul. Słowikowskiego za obszar rewitalizacji

·         Poszerzona ul. Godebskiego na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Słowikowskiego – żeby wyglądem przypominała Al. Krakowską

·         Austeria: tereny przyległe i parafialne, baza hotelowo-wypoczynkowa z częścią historyczną z możliwością korzystania ze stawów Puchalskiego

·         Nowoczesny kompleks szkolno-sportowo-biurowy od Al. Krakowskiej do ul. Poniatowskiego z parkingami podziemnymi

Jak osiągnąć powyższą wizję określają działania takie jak:

Al. Krakowska – uporządkowanie i uregulowanie kwestii:

·         wodociągów

·         kanalizacji

·         odwodnienia

·         przykrycia rowów przydrożnych

·         likwidacji słupków parkingowych – sprzyja funkcjonowaniu działalności gospodarczej i integracji mieszkańców

·         tworzenie nowej estetyki Al. Krakowskiej

·         modernizacja oświetlenia

·         kolorystyki ogrodzeń i budynków poprzez zachowanie jednolitej tonacji jako element wyróżniający Al. Krakowską

·         Park Zieleni

·         Falenty: park, dom opieki dla osób starszych

·         ul. Pruszkowska centrum rozrywki przy Orliku (muszla koncertowa w parku przy Stadionowej.

·         skomunikowany Raszyn z Grocholicami w ciągu Trakt Grocholicki-Sportowa-Falenty

·         komunikacja lokalna na terenie obszaru rewitalizacji

·         uregulowana rzeka Raszynka (zbiornik wodny)

·         Trakt Grocholicki – Partyzantów – obiekt użyteczności publicznej (świetlica, kawiarnia)

·         aktywizacja gospodarcza poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy w obecnych i nowych przedsiębiorstwach zlokalizowanych wzdłuż Al. Krakowskiej

·         modernizacja Al. Krakowskiej umożliwiająca skomunikowanie (miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, modernizacja chodników, ronda)

·         wprowadzenie ładu i porządku przestrzennego (ujednolicenie reklam, estetyka zabudowy dbałość o zieleń, przykrycie rowów melioracyjnych)

·         organizacja sieci stacji rowerowych (np. proponowane lokalizacje 3 stacji: Austeria, Urząd Gminy i Nowe Grocholice)

Na podstawie przeprowadzonych spotkań z interesariuszami oraz pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji zostanie opracowana spójna wizja obszaru rewitalizacji oraz określone cele strategiczne i operacyjne. Wizja będzie integralnym elementem Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w spotkaniu!