Zarządzenie nr 159

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 17 listopada 2016 r.

W sprawie: powołania Zespołu ds. Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII /262/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna oraz ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

Zarządzam, co następuje:

§1

W celu dokonania wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych powołuję Zespół ds. Rewitalizacji w następującym składzie:

1. Krystyna Smolicha - Przewodnicząca Zespołu ds. Rewitalizacji

2. Maria Makarska

3. Elwira Rogowska

4. Teresa Nowak

5. Elżbieta Funo

6. Marta Masłowska

7. Grzegorz Romańczuk

8. Dariusz Marcinkowski

9. Sławomir Ostrzyżek

10. Krzysztof Będkowski

11. Łukasz Orzana

§2

Do zadań Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji należy:

1.      Nadzór nad pracami członków Zespołu ds. Rewitalizacji.

2.      Zwoływanie i koordynowanie prac Zespołu ds. Rewitalizacji oraz prowadzenie spotkań.

3.      Przedkładanie Wójtowi Gminy rezultatów prac Zespołu ds. Rewitalizacji.

§3

Do zadań członków Zespołu ds. Rewitalizacji należy:

1.      Weryfikacja i ocena złożonych kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych w naborze prowadzonym w okresie od 3.11-21.11.2016 r. zgodnie z zasadami dotyczącymi prowadzenia rewitalizacji opisanymi w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2.      Udział w spotkaniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Raszyn