Zarządzenie Nr 157/16
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 - 2030 i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2017 - 2030 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie elektronicznej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Raszyn.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia przedstawić:
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Raszyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.