obrazek

Raport z pogłębionego wywiadu grupowego

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Raszyn na lata 2016-2023

 

W dniu 22 listopada 2016 r. w godzinach 16:00-18:00 odbył się wywiad grupowy z interesariuszami rewitalizacji. Udział wzięli przedsiębiorcy, pracownik pomocy społecznej, pracownicy oświaty i kultury, przewodniczący zarządów osiedli, przedstawiciel organizacji pozarządowych, radni, lokalni aktywiści. W spotkaniu udział wzięło 16 osób.

Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Raszyn, przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Uczestnicy z zaangażowaniem rozmawiali ze sobą oraz przedstawiali argumenty potwierdzające ich zdanie. Wszyscy starali się przestrzegać zasad debaty. Odpowiedzi były konstruktywne, uczestnicy starali się nie odbiegać od tematu i w pełni wykorzystać wspólnie spędzony czas na omówienie problemów występujących w obszarze rewitalizacji. Spotkanie prowadził moderator, który zadając pytania na podstawie scenariusza, wchodził w interakcję z uczestnikami spotkania oraz porządkował dyskusję. Spotkanie zostało podzielone na III bloki tematyczne oraz przedstawienie rekomendacji i prognoz na przyszłość. Blok I dotyczył omówienia problemów występujących na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej. Blok II poruszał kwestie miejsc ważnych z różnych względów dla mieszkańców. Blok III dotyczył współpracy międzysektorowej w Gminie.

Sfera społeczna

W sferze społecznej istnieje kilka zasadniczych problemów zauważonych przez uczestników spotkania. Często wynikają one z braku rozwiązań w przestrzeni publicznej np. braku miejsca dla spotkań, braku kawiarni, restauracji i barów, miejsc neutralnych do prowadzenia rozmów biznesowych.

Respondenci wyrazili zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania. Zdaniem jednej z respondentek to jest znakomite miejsce do mieszkania, tutaj czuje swoje korzenie, jak mówi: „tu się urodziłam, tu się wychowałam, to jest moje miejsce”. Sentyment i przywiązanie do miejsca zamieszkania jest duże, co wyraża się chęcią zmian, gotowością zaangażowania w sprawy dotyczące lokalnej społeczności.

Zdaniem uczestników wiele osób zamieszkujących teren Raszyna oraz okolic jest ludnością napływową. W latach powojennych wiele rodzin osiedlało się tutaj. Zwiększony napływ ludności widoczny był szczególnie w latach 50, gdzie możliwość zameldowania się w Warszawie wyczerpała się dla napływowej ludności, więc w gminie osiedlały się osoby z różnych miejsc kraju by mieć blisko do pracy w stolicy. Dobre skomunikowanie i bliskość Warszawy była wówczas i nadal jest miejscem pracy dla wielu osób zamieszkujących gminę (np. mieszkańcy dojeżdżali do zakładów przemysłowych na Woli i Ochocie). Stolica wpływa na rozwój całej gminy Raszyn, a sytuacja polityczna w latach powojennych zmieniła wygląd i sytuację społeczną w gminie. W przeszłości cała gmina była obszarem typowo wiejskim. Jak mówi jeden z respondentów „w okresie ostatnich 30 lat pewne obszary się zurbanizowały, wyglądają dzisiaj zupełnie inaczej i to wpływa na zależności społeczne, na rozwarstwienie”. Kilkoro z respondentów jest napływowymi mieszkańcami gminy, którzy osiedlili się tutaj w ostatnich dziesięcioleciach. Jedna z respondentek wspomniała, że przeprowadziła się do Raszyna z Warszawy w latach 90tych. Przeprowadzając się tutaj miała nadzieję, że będzie mieszkać w otoczeniu natury (wokoło było dużo zieleni), a spotkała się z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza mieszkając w bliskim sąsiedztwie Alei Krakowskiej, która wówczas była drogą krajową.