obrazek

Podsumowanie prac Zespołu ds. Rewitalizacji

Dnia 24 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Raszyn odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego dnia 17 listopada 2016 r. Celem spotkania była weryfikacja zgłoszonych w trakcie naboru kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podjęcie dalszych kroków dotyczących zaproponowanych przedsięwzięć. Rezultatem spotkania było przedstawienie rekomendacji, które z przedsięwzięć mogą zostać wpisane do Programu rewitalizacji oraz podjęcie kontaktu z wnioskodawcami w celu uzupełnień do zgłoszonych pomysłów. Wnioskodawcy zostali również zaproszeni na kolejne zebranie zespołu.

Dnia 28 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, w którym uczestniczyli również wnioskodawcy kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Celem spotkania była integracja przedsięwzięć oraz doszczegółowienie zakresu przedmiotowego zaproponowanych działań. Rezultatem spotkania było opracowanie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały przedłożone do akceptacji przez Wójta Gminy Raszyn (łącznie 10 przedsięwzięć). Część zgłoszonych projektów ze względu na taki sam zakres tematyczny została połączona, a inne zostały jeszcze omówione z wnioskodawcami. Przedsięwzięcia dotyczą takich zagadnień jak:

·        modernizacja Austerii i adaptacja na cele społeczne,

·        wsparcie rodziny – szczególnie rodzin dzieci niepełnosprawnych, młodzieży i seniorów,

·        modernizacja otoczenia wokół Al. Krakowskiej,

·        utworzenie miejsca integracji społecznej w Nowych Grocholicach,

·        rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych.

 

Projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna wkrótce będzie poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji.