obrazek

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RASZYN

Z DNIA 15 GRUDNIA 2016 r.

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3  i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.12.2016 r. do dnia 22.01.2017 r. w następujących formach:

1.        Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 

a)     drogą elektroniczną na adres e-mail: m.maslowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl

b)     drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”

c)      bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn na biuro podawcze (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

2.    Zbieranie uwag i wniosków do protokołu w „Centrum Kultury Raszyn” (Raszyn, Al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

3.    Spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji (planowane w styczniu 2017 r. w trakcie trwania konsultacji społecznych).

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

 

Materiał informacyjny: formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 23.12.2016 r.:

a)     w wersji papierowej w „Centrum Kultury Raszyn” (Raszyn, Al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

d)     w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce rewitalizacja (http://www.bip.raszyn.pl/?c=530) na stronie internetowej Urzędu Gminy www.raszyn.pl, na platformie do konsultacji społecznych cyfrowademokracja.pl oraz dedykowanej stronie na temat rewitalizacji w Gminie Raszyn www.rewitalizacja.raszyn.pl

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce rewitalizacja (http://www.bip.raszyn.pl/?c=530) informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.