obrazek

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna (GPR). Konsultacje rozpoczynają się 23 grudnia 2016 r. i zakończą się 22 stycznia 2017 r. Dokument dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn ( www.raszyn.pl), na dedykowanej stronie na temat rewitalizacji w Gminie Raszyn www.rewitalizacja.raszyn.pl oraz na platformie do konsultacji społecznych www.cyfrowademokracja.pl.

Zgłaszanie uwag do treści projektu odbywa się za pomocą formularza uwag w formie elektronicznej oraz papierowej. Formularze są do pobrania w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Centrum Kultury Raszyn oraz na w/w stronach internetowych.

Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: m.maslowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna” lub online na stronie www.cyfrowademokracja.pl.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”,
  3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn na biuro podawcze (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

Zbieranie uwag ustnych i wniosków do protokołu odbywać się będzie w „Centrum Kultury Raszyn” (Raszyn, Al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

W ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu GPR planowane jest spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji (planowane w styczniu 2017 r. w trakcie trwania konsultacji społecznych; szczegóły zostaną ogłoszone na w/w stronach internetowych).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce rewitalizacja ( http://www.bip.raszyn.pl/?c=530) informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.