obrazek

      I.        Temat konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3  i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji (Uchwała Rady Gminy Raszyn nr XXVIII /262/16 z dn. 04.11.2016) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji.

     II.        Cel konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna. Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom   rewitalizacji ww. projektu dokumentu oraz zebranie opinii i spostrzeżeń złożonych na formularzu uwag do zapisów treści projektu dokumentu. Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy interesariusze.

   III.        Okres realizacji: 23.12.2016 r. – 22.01.2017 r.

   IV.        Sposób zbierania uwag

Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, z art. 6., ust. 3, pkt. 1, Dz.U. 2015 poz. 1777).

Uwagi i wnioski można było złożyć drogą:

·         elektroniczną na adres e-mail: m.maslowska@respublic.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna” lub online na stronie cyfrowademokracja.pl

·         korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”

·         bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn na biuro podawcze (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

Wszystkie niezbędne informacje: projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna, załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian przestrzenno-funkcjonalnych obszaru rewitalizacji, formularz zgłoszeniowy oraz obwieszczenie Wójta gminy Raszyn zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.raszyn.pl/?c=530) oraz na dedykowanej stronie internetowej, poświęconej rewitalizacji www.rewitalizacja.raszyn.pl. Łącznie złożono 30 uwag.


 

V.           Sposób informowania opinii publicznej o konsultacjach społecznych

·         Obwieszczenie wójta gminy konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna

·         Centrum Kultury Raszyn – punkt konsultacyjny prowadzony przez koordynatora

·         Artykuł informujący o konsultacjach społecznych w internetowym wydaniu gazety WPR Pruszków z dn.31 grudnia 2016 r.

(www.wiadomosci.wpr24.pl/raszyn-czeka-na-uwagi-mieszka%C5%84cow;30019.html) oraz w internetowym wydaniu gazety FAKT24.pl z dn. 3 stycznia 2017 r. (www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/powiedz-jak-ma-sie-zmienic-austeria/kynbbk6)

·         Portal do konsultacji społecznych – cyfrowademokracja.pl

·         Strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn oraz BIP

·         Spotkanie konsultacyjne w dniu 17 stycznia 2017 r. godz. 17: 00 w Centrum Kultury Raszyn

·         Plakaty informacyjne

    V.        Zgłoszone uwagi

Złożone formularze uwag zawierały uwagi dotyczące:

-        uzupełnień w opisie przedsięwzięcia nr 6. Poprawa funkcjonalności przestrzennej Al. Krakowskie (jedna uwaga)

-        lokacji dodatkowych odcinków ścieżek rowerowych (dwie uwagi)

-        uzupełnień w podrozdziale pn. „Wywiad grupowy z interesariuszami” (dwie uwagi)

-        dodania dwóch nowych przedsięwzięć (dwie uwagi)

-        korekty w opisie przedsięwzięcia nr 5. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych z ofertą aktywizacyjną dla osób starszych

-        pozostali wnioskodawcy złożyli formularze bez uwag lub wyrażali się przychylnie o przedsięwzięciach wpisanych do Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r. art. 6 ust. 7 Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3 pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Lista wszystkich zgłoszonych uwag jest załącznikiem 1 do niniejszego raportu.