obrazek

      I.        Temat konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3  i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji (Uchwała Rady Gminy Raszyn nr XXVIII /262/16 z dn. 04.11.2016 r.) przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji.

     II.        Cel konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna. Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom   rewitalizacji ww. projektu dokumentu oraz zebranie opinii i spostrzeżeń złożonych na formularzu uwag do zapisów treści projektu dokumentu. Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy interesariusze.

   III.        Okres realizacji: 23.12.2016 r. – 22.01.2017 r.

   IV.        Sposób informowania opinii publicznej o konsultacjach społecznych

·         Obwieszczenie wójta gminy konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 - 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna

·         Centrum Kultury Raszyn – punkt konsultacyjny prowadzony przez koordynatora

·         Artykuł informujący o konsultacjach społecznych w internetowym wydaniu gazety WPR Pruszków z dn.31 grudnia 2016 r. (www.wiadomosci.wpr24.pl/raszyn-czeka-na-uwagi-mieszka%C5%84cow;30019.html) oraz w internetowym wydaniu gazety FAKT24.pl z dn. 3 stycznia 2017 r. (www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/powiedz-jak-ma-sie-zmienic-austeria/kynbbk6)

·         Portal do konsultacji społecznych – cyfrowademokracja.pl

·         Strona internetowa Urzędu Gminy Raszyn oraz BIP

·         Spotkanie konsultacyjne w dniu 17 stycznia 2017 r. godz. 17: 00 w Centrum Kultury Raszyn

·         Plakaty informacyjne

 

    V.        Sposób zbierania uwag

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, z art. 6., ust. 3, pkt. 2, Dz.U. 2015 poz. 1777) zbieranie uwag i wniosków do protokołu odbywało się w Centrum Kultury Raszyn (Raszyn, Al. Krakowska 29a) i w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

   VI.        Zgłoszone uwagi

Brak, nie zgłoszono uwag ustnych w trakcie trwania konsultacji społecznych.