obrazek

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2016.353 ze zm.) oraz dla zapewnienia konsultacji społecznych projektu, Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna.

Projekt dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna oraz dokument Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn zgodnie z art. 39 ust.1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. oraz w celu zapewnienia konsultacji społecznych, będą wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz będą udostępnione na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów przez okres wyłożenia od 16.02-10.03.2017:

  1. drogą elektroniczną online na stronie www.cyfrowademokracja.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna”.
  3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn na biuro podawcze (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Raszynie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Raszynie www.raszyn.pl, www.rewitalizacja.raszyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raszynie.

Wójt Gminy Raszyn