Raszyn, dnia 24 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty
w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/67/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego, obejmujący obszar planu w obrębie Falenty w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

  1. od północy - północna granica administracyjna obrębu Falenty;
  2. od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 35/3, 115, 215, 218, 35/4, 220, 221, 211, 212, 214;
  3. od południa - oś istniejącej ul. Leszczynowej, a następnie zachodnia i południowa granica administracyjna obrębu Falenty;
  4. od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Falenty.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 marca do 4 kwietnia 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102.

Ponownie wykładany do publicznego wglądu projekt planu obejmuje zmiany w tekście dot. zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy.

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl - Prawo lokalne - Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn - Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski