Raszyn, dnia 01.03.2017 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/277/16 Rady Gminy Raszyn w dniu 24 listopada 2016 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 21/17 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2 lutego 2017 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji
udzielona przez
Gminę Raszyn na
realizację zadania w roku 2017

Organizacje składające oferty

I

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

2.1

Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem – manewry.

15 000 zł.

Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”