obrazek

I. Temat konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2016.353 ze zm.) przedmiotem konsultacji była Prognoza Oddziaływania na Środowisko do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna.

II. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było umożliwienie wypowiedzenia się opinii publicznej na temat zakresu tematycznego Prognozy Oddziaływania na Środowisko do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna.

III. Okres realizacji: 16.02.2017 – 10.03.2017

IV. Sposób zbierania uwag

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mogły składać wnioski i uwagi:

1. drogą elektroniczną online na stronie www.cyfrowademokracja.pl
2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna”.
3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn na biuro podawcze (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

V. Zgłoszone uwagi

Łącznie do Urzędu Gminy Raszyn wpłynęły cztery formularze zgłaszania uwag w formie papierowej, drogą elektroniczną nie złożono uwag. Zgłoszone uwagi dotyczyły sprzeciwu realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dotyczącego wybudowania Domu spotkań w Nowych Grocholicach na działkach nr 43/10, 43/11, 43/12.