Uchwała Nr XXXIV/322/17
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”

Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Raszyn Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Podstawą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji była Uchwała nr XXVIII /262/16 z dn. 04.11.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna. Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem operacyjnym opracowanym zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. Poz. 1777),
  • Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022,
  • Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony w drodze uchwały nr XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn. Obszar rewitalizacji składa się z dwóch podobszarów. Granica Podobszaru I obejmuje pierwsze rzędy zabudowy Al. Krakowskiej ze strony osiedla Raszyn II, a także część osiedla Raszyn I oraz sołectwo Nowe Grocholice. Podobszar II to część sołectwa Falenty. Wskazany obszar zamieszkuje 5379 osób, w skali ogółu mieszkańców gminy jest to 26,04%. Obszar do rewitalizacji zajmuje 2,04 km2, co w daje 4,66% w skali całej gminy.

Zgodnie z art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 ustawy o rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji został opracowany metodą uspołecznioną, co oznaczało włączenie mieszkańców i zróżnicowanych grup społecznych w procesie badań i konsultacji społecznych na każdym etapie opracowania poszczególnych części dokumentu oraz została przeprowadzona procedura opiniowania GPR z właściwymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna (GPR) to dokument operacyjny, który ma na celu realizację zadań w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej lub technicznej. Ich realizacja ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a także stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy. Za pomocą GPR władze samorządowe będą mogły uruchamiać mechanizmy oraz realizować przedsięwzięcia rewitalizacyjne mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcia te były zgłaszane przez mieszkańców gminy w ramach otwartego naboru kart przedsięwzięć.

Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna było poprzedzone procedurami określonymi Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami).

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.