obrazek

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RASZYN
Z DNIA 10 MAJA 2017 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 17.05.2017 r. do dnia 9.06.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a.   drogą elektroniczną na adres e-mail: rp@raszyn.pl wpisując w tytule "Konsultacje społeczne - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" lub online w zakładce rewitalizacja na stronie www.raszyn.pl

b.   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a , 05-090 Raszyn, z dopiskiem: "Konsultacje społeczne- projekt uchwały w sprawie Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji".

c.   bezpośrednio w Urzędzie Gminy Raszyn (Raszyn, ul. Szkolna 2a) w godzinach pracy urzędu.

2.   Zbieranie uwag i wniosków do protokołu w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-16, piątek w godzinach 8-14

       Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt.2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.


> Materiał informacyjny (formularz konsultacyjny, projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem) dotyczący przedmiotu konsultacji dostępne będą od dnia 17.05.2017r. :

§  w wersji papierowej w Referacie Realizacji Projektów (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3), od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-16, piątek w godzinach 8-14

§  w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce rewitalizacja , na stronie internetowej www.raszyn.pl

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.