Raszyn, dnia 10.05.2017 r.

OŚGK.6220.16.2016.JK(131)

Według rozdzielnika

    W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01 oraz brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie na którym planowane jest ww. przedsięwzięcie oraz na terenie będącym w zasiągu oddziaływania przedsięwzięcia na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn określa teren będący w zasiągu oddziaływania ww. przedsięwzięcia (tj. określony izolinią stężenia dwutlenku siarki 20 µg/m3 w raporcie z grudnia 2016 r. o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01) jako pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

    Powyższa ocena została dokonana przy uwzględnieniu, że teren będący w zasiągu oddziaływania ww. przedsięwzięcia w przeważającej części nie jest zabudowany/zagospodarowany. Wybudowanych jest kilka domów mieszkalnych, a w północnej części terenu zlokalizowane są podmioty o charakterze usługowym.

Załączniki:

  1. Mapa z znaczonym zasiągiem odpowiadającym izolinii stężenia dwutlenku siarki 20 µg/m3 (format A3).

Otrzymują:

  1. Teresa Bzinkowska,
  2. Inne strony postępowania,
  3. a/a.