Raszyn, 28 czerwca 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

Na podstawie Art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Stowarzyszenia Dobra Wola, w trybie dotycząca realizacji zadania: Wypoczynek dzieci i młodzieży „XIII Półkolonie Dobrej Woli 2017”.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota dofinansowania Termin realizacji
Stowarzyszenie Dobra Wola
„XIII Półkolonie Dobrej Woli 2017”.
10 000 zł Do dnia 31.08.2017 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.