Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 t.j. z dnia 2016.04.04)

 

Dane petycjodawców znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

 

 

Preambuła Petycji: 

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2016.1829 t.j. z 2016.11.10)

"Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.”

 

Niżej podpisani  - prowadzą już z Gminami piąty rok z rzędu - akcję umieszczania przydatnych dla Mikroprzedsiębiorców - informacji o serwisie  Mikroporady pl w stronach WWW JST.

 

Pracując permanentnie z Gminami w tym obszarze - obserwujemy w ostatnim czasie, nasilający się proces naturalnego przenoszenia ciężaru wspierania Mikroprzedsiębiorców - na struktury samorządowe.

Bezpośredni kontakt Decydentów z Mikroprzedsiębiorcami  - pozwala rozwiązywać lokalne problemy i tworzyć efektywne warunki do podejmowania i prowadzenia działaności gospodarczej. 

 

W naszym mniemaniu Gminy powinny w skali mikro (choćby poprzez odpowiednią politykę informacyjną) współdziałać w tym obszarze ze Sferami Rządowymi, które - w skali makro - w ostatnim roku mogą poszczycić się wieloma sukcesami - związanymi inter alia  ze skutecznym porządkowaniem i uszczelnianiem systemu podatkowego, informatyzacją rejestrów, etc 

 

Fundacja planuje w dalszym ciągu zawierać długofalowe porozumienia z Gminami, których celem jest prowadzenie wspólnej, bieżącej polityki informacyjnej w obszarze funkcjonowania Mikroprzedsiębiorstw. 

W ten sposób chcemy docelowo - za pośrednictwem Gmin docierać do Mikroprzedsiębiorców - tworzyć nowoczesne kanały informacyjne, dostarczać w porozumieniu z Gminami rzetelne informacje - dostosowane do aktualnych potrzeb i lokalnej specyfiki. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - w tym obszarze przekazywane ze strony Urzędników, zaznajomionych z bieżącymi potrzebami informacyjnymi lokalnych Mikroprzedsiębiorców. 

 

Jak wynika z informacji uzyskiwanych od Mikroprzedsiębiorców, dotychczasowa polityka informacyjna Gmin w tym względzie,  stale się rozwija lecz wymaga permanentnej uwagi  stałego wspierania na zadowalającym poziomie -  do Mikroprzedsiębiorców często nie docierają informacja  o zasadzie “jednego okienka” możliwości rejestracji działalności gospodarczej w sposób elektroniczny, czy nawet o zmniejszonych stawkach ZUS, etc .  

Fundacja informując - przy wsparciu Gminy - o wszelkich aspektach dot. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej może wspomagać Decydentów w wypełnianiu zadań określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

 

 

Fundacja za pomocą Portalu Mikroporady pl - planuje  współdziałać z Decydentami w JST, którzy umieszczą informacje  w serwisach WWW - w wypełnianiu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze Mikroprzedsiębiorców.

Koresponduje to bezpośrednio z brzmieniem art. 8 ust. 1 wzmiankowanej powyżej Ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej   - nakładającym na Organy Administracji Publicznej - taki obowiązek.

Oczywiście zakres i intensywność ewentualnej przedmiotowej współpracy będzie zależna od planów i zaangażowania Gminy. 

 

Petycja: 

§1) W związku z powyższym - Fundacja - jako Organizacja Pożytku Publicznego (o danych jak poniżej), wnosi ponownie petycję (per analogiam jak w ur.) w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)   - w przedmiocie zamieszczenia - na stałe -  w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady -   w zawsze widocznym miejscu  wraz linkiem do odnośnego Serwisu - www mikroporady pl 

 

Załączamy baner zwracając uwagę na odpowiedni adres URL - przynależny do rzeczonego baneru:  https://mikroporady pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html

 

Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat - pozwoliły osiągnąć spory sukces - łącząc społecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro przedsiębiorców - dostarczając im sprawdzone bezpłatne informacje pomocne w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Obecnie z Fundacją współpracuje w tym obszarze ponad 900 Jednostek Samorządu Terytorialnego.  

 

In fine Petycji zamieszczamy nazwy 100 przykładowych Gmin wraz z linkami do stron WWW.

Są to Gminy, które w opinii wnioskodawców - modelowo umieściły baner mikroporady pl  - dodatkowo z własnej inicjatywy nierzadko rozbudowują “Kącik Przedsiębiorcy” skutecznie wypełniając zadania związane z prowadzeniem rzetelnej polityki informacyjnej w tym obszarze. 

 

 

Fakultatywnie - jeśli to możliwe, prosimy dodatkowo aby na podstronach Oficjalnego Serwisu WWW Gminy znalazły się poniżej zamieszczone dane rejestrowe tak aby  Fundacja mogła wziąć pełną odpowiedzialność za dostarczane Przedsiębiorcom treści. 

Dzięki temu, każdy odwiedzający - będzie mógł potwierdzić w Rejestrach Państwowych wiarygodność i zakres działania Fundacji - scilicet: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja, ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

 

Reasumując 

Biorąc pod uwagę , że większość Gmin/Miast odpowiedziała pozytywnie na naszą petycję, postanowiliśmy ponownie postulować - do gmin, które negatywnie rozpatrzyły nasze poprzednie petycje. 

Notabene akcję prowadzimy już piąty rok z rzędu   - utwierdzając się w przekonaniu, że dostarczmy w ten sposób przydatne i oczekiwane przez Przedsiębiorców informacje. Pierwszą akcję tego typu - zainicjowaliśmy w Gminach - w październiku w 2012 r. 

 

§2a) Dodatkowo w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji na stronie Internetowej JST, na co jednocześnie wyrażamy zgodę. 

 

To jak istotne dla Przedsiębiorców mogą być tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej działalności w której wspieramy przedsiębiorców poprzez nasz portal www.mikroporady pl

 

 

W portalu mikroporady pl - Fundacja publikuje na bieżąco - interpretacje nowelizowanych lub planowanych  do nowelizacji - aktów prawnych. Dokonujemy analizy zmieniającego się otoczenia prawnego pod kątem poszanowania interesów Mikroprzedsiębiorców i wskazania ewentualnych zagrożeń dla stabilności i rozwoju mikro przedsiębiorczości

Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, który udziela MikroPrzedsiębiorcom bezpłatnych porad dotyczących realnych problemów na jakie trafiają w swojej pracy. 

Co miesiąc zespół prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie treści pod kątem ich zgodności w stosunku do zmieniających się przepisów prawa. 

Z informacji zawartych na naszym serwisie www mikroporady pl  - korzysta – na stałe - ponad 900 Urzędów miast i gmin.

 

Jednocześnie obserwujemy - brak wiedzy, a także brak możliwości uzyskania bezpłatnych, przydatnych i rzetelnych informacji tego typu. Nasza praktyka ciągle utwierdza nas przekonaniu jak bardzo nasze działania są potrzebne i społecznie uzasadnione.

Wzmiankowaną lukę od wielu lat - niżej podpisana Fundacja stara się  wypełniać - i to - jak nam się wydaje z  dobrym skutkiem. 

Dowodem na to jest prowadzona  od 2012 roku stała współpraca  z Gminami/Miastami w Kraju, której efektem jest to że większość  JST umieszcza i porządkuje  na swoich oficjalnych stronach WWW informacje dla mikro przedsiębiorców  - tzw. "Strefy Przedsiębiorców"/ Kącik Przedsiębiorcy  

Jak już wzmiankowaliśmy - in fine petycji podajemy ponad 100  modelowych  przykładów [ linków do podstron WWW ] prowadzonych przez Gminy/Miasta, które naszym zdaniem mogą służyć  jako dobry przykład  -  prawidłowego wspierania  Mikro Przedsiębiorców w obszarze - dostarczania przydatnych informacji,

Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc - kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  

 

Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www mikroporady pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie .

 

 

Jak widać z podanych poniżej przykładów - niewielkim nakładem pracy ze strony Gminy/Miasta można zainicjować proces tworzenia miejsca, gdzie każdy Przedsiębiorca - korzystając z Oficjalnej Strony Gminy (jako kanału dostępowego) - znajdzie przydatne dla siebie, bezpłatne informacje.

 

 

Reasumując - baner Mikroporady - może stać się zalążkiem - na stałe funkcjonującej zakładki "Kącik Przedsiębiorcy" - tak aby w miejscu tym była możliwość ciągłego  utrzymywania i wzbogacania treści - przydatnych dla Przedsiębiorców. 

 

Załączamy baner zwracając uwagę na odpowiedni adres URL - przynależny do rzeczonego baneru:  https://mikroporady pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html

 

Prosimy o przesłanie informacji o terminie utworzenia zakładki i /lub zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.

 

Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    

 

W przypadku jakichkolwiek pytań - dot. petycji - prosimy o telefony pod numer współnioskodawców      – tel.  608-048-887. 

 

Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl  

 

Poniżej stopek znajduje się wzmiankowana lista 100 JST, które w modelowy sposób realizują za pomocą Oficjalnych Stron WWW  - proces dostarczania przydatnych treści lokalnym Mikroprzedsiębiorcom - współdziałając w tej mierze z Fundacją

 

Podmioty wnoszące Petycję: 

  

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

 

 

 

 

Szulc-Efekt sp zoo 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

tel. (22) 673-62-12

Osoba Reprezentująca Podmiot

Wnoszący Petycję:

Adam Szulc 

608-318-418

603-158-914

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: mikroporady@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

 

Lista 100 przykładowych Gmin, które modelowo zamieściły banery - zgodnie z treścią poprzednich petycji: 

1) Szamotuły                                     http://www.szamotuly.pl 

2)  Kudowa Zdrój                               http://www.kudowa.pl

3)  Gniewino                                      http://www.gniewino.pl  

4)  Miastkowo                                    http://www.miastkowo.pl 

5)  Gmina Cisna                                http://www.gminacisna.pl

6)  Gmina Sierpaw                                   http://www.siepraw.pl

7)  Gmina Zielonki                                   http://www.zielonki.pl 

8)  Gmina Wielbark                                  http://wielbark.com.pl 

9)  Konstantynów                                    http://www.konstantynow.lubelskie.pl

10) Skalbmierz gmw,                               http://skalbmierz.eu

11)  Michałowo gmw,                              http://michalowo.eu

12)  Elbląg gm,                                        http://www.elblag.eu

13)  Wólka gw,                                        http://www.wolka.pl

14)  Warta Bolesławiecka gw,      http://wartaboleslawiecka.pl

15)  Kowal gm,                                        http://www.kowal.eu

16)  Ułęż gw,                                     http://www.ulez.eurzad.eu

17)  Bargłów Kościelny gw,                     http://www.barglow.dt.pl

18)  Pieniężno gmw,                                http://pieniezno.pl

19)  Łęczyce gw,                                     http://www.leczyce.pl

20)  Łęczna gmw,                              http://www.leczna.pl

21)  Mierzęcice gw,                                 http://www.mierzecice.pl

22)  Łukta gw,                                    http://www.lukta.com.pl

23)  Jordanów gw,                             http://www.gmina-jordanow.pl

24)  Szudziałowo gw,                        http://szudzialowo.com.pl

25)  Złotniki Kujawskie gw,                      http://zlotnikikujawskie.pl

26)  Elbląg gw,                                         http://www.gminaelblag.pl

27)  Świnice Warckie gw,                        http://www.swinicewarckie.com.pl

27)  Magnuszew gw,                               http://www.magnuszew.pl

28)  Gorlice gw,                                 http://www.gmina.gorlice.pl

29)  Tymbark gw,                              http://www.tymbark.pl

30)  Pokrzywnica gw,                        http://pokrzywnica.pl

31)  Kolno gm,                                   http://www.umkolno.pl

32)  Bojszowy gw,                             http://www.bojszowy.pl/pl

33)  Bielice gw,                                  https://www.bielice.com.pl

34)  Kąkolewnica Wschodnia gw,            http://www.kakolewnica.lublin.pl

35)  Orzysz gmw,                              http://www.orzysz.pl

36)  Terespol gw,                               http://www.gminaterespol.pl/news.php

37)  Boguszów Gorce gm,                       https://www.boguszow-gorce.pl

38)  Kamionka Wielka gw,                       http://www.kamionkawielka.pl

39)  Tomaszów Lubelski gm,             http://www.tomaszow-lubelski.pl

40)  Rogóźno gw,                              http://rogozno.ug.gov.pl

41)  Ceranów gw,                              http://www.ceranow.pl

42)  Trzcinica gw,                              http://www.trzcinica.com.pl

43)  Sicienko gw,                               http://www.sicienko.pl

44)  Lipie gw,                                     http://www.lipie.pl

45)  Janowiec Wielkopolski gmw,            https://www.um-janowiecwlkp.pl

46)  Grodziczno gw ,                         http://www.grodziczno.pl

47)  Bogdaniec gw,                                  http://www.bogdaniec.pl

48)  Lniano gw,                                  http://lniano.pl

49)  Zarszyn gw,                                http://www.zarszyn.pl

50) Stare Kurowo gw,                        http://www.starekurowo.pl

51)  Kańczuga gmw,                                http://www.kanczuga.pl

52)  Klonowa gw,                               http://klonowa.eu

53)  Zawoja gw,                                 http://www.zawoja.ug.pl

54)  Kosów Lacki gmw,                     http://www.kosowlacki.pl

55)  Gródek gw,                                 http://grodek.pl

56)  Cybinka gm,                               http://www.cybinka.pl

57)  Borzytuchom gw,                       http://www.borzytuchom.pl

58)  Rąbino gw,                                 http://www.rabino.pl

59)  Radomyśl nad Sanem gw,    http://www.radomysl.pl

60)  Rzeczyca gw,                             http://rzeczyca.pl

61)  Krynica Morska gm,                         http://krynicamorska.tv/index.php

62)  Jodłowa gw,                               http://www.jodlowa.eu

63)  Gidle gw,                                    http://www.gidle.pl

64)  Ciasna gw,                                 http://ciasna.pl

65)  Stupsk gw,                                  http://stupsk.pl

66)  Szelków gw,                               http://www.szelkow.pl

67)  Winnica gw,                                http://www.gminawinnica.pl

68)  Pszczew gw,                              http://www.pszczew.pl

69)  Jeżów gw,                                  http://jezow.pl

70)  Brody gw,                                   http://www.brody.info.pl

71)  Pawłów gw,                                https://pawlow.pl

72)  Padew Narodowa gw,                http://www.padewnarodowa.com.pl

73)  Grabowo gw,                              http://grabowo.pl

74)  Łasin gmw,                                 http://www.lasin.pl

75)  Rutki gw,                                    http://gminarutki.pl

76)  Biłgoraj gw,                                 http://www.gminabilgoraj.pl

77)  Olszówka gw,                             http://www.olszowka.nowoczesnagmina.pl

78)  Starcza gw,                                http://www.gmina-starcza.pl

79) Świercze gw,                               http://www.swiercze.pl

80)  Książki gw,                                 http://www.gminaksiazki.pl

81)  Cmolas gw,                                 http://cmolas.pl

82)  Drawno gm,                                https://www.drawno.pl

83)  Narol gmw,                                 http://www.narol.pl

84)  Augustów gw,                             http://gmina-augustow.home.pl

85)  Orchowo gw,                               http://www.orchowo.pl

86) Jasienica Rosielna gw,                http://jasienicarosielna.pl

87)  Szczuczyn gmw,                         http://www.um.szczuczyn.pl

88)  Jejkowice gw,                              http://www.jejkowice.pl

89)  Parzęczew gw,                            http://www.parzeczew.pl

90)  Sochocin gw,                               http://www.sochocin.pl

91)  Rychliki gw,                                 http://www.rychliki.pl

92)  Tarnów gw,                                  http://www.gmina.tarnow.pl

93)  Skrwilno gw,                                http://skrwilno.pl

94)  Biszcza gw,                                 http://www.biszcza.pl

95)  Sępólno Krajeńskie gmw,            http://www.gmina-sepolno.pl

96)  Nowa Słupia gw,                          http://www.nowaslupia.pl

97)  Leśniowice gw,                            http://www.lesniowice.lubelskie.pl

98)  Unisław gw,                                 http://unislaw.pl

99) Popów gw,                                    http://www.gminapopow.pl

100) Kruszyna gw,                              http://www.kruszyna.p

101) Legnickie Pole gw,                     http://legnickiepole.pl

102) Górno gw,                                   http://www.gorno.pl

 

Komentarz do wniosku: 

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".

 

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję - jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.