obrazek

RP.042.8.2016.MK(9)                                                                                                                    Raszyn, dnia 13.07.2017r.

 

 

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Wyznaczania Działania Komitetu Rewitalizacji, dla Projektu pn.: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”.

 

 

 

1. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust.3 w związku z art. 5 i 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023) niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Raszyn.

 

2. Konsultacje były przeprowadzone od dnia 17.05.2017r. do dnia 09.06.2017r.

 

3. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Raszyn.

 

4. Celem konsultacji było zebranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dotyczących Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Raszyn.

 

5. Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 1 był ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Raszyn.

 

6. Nie były rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu przed dniem 17.05.2017r. i po godz. 14:00 w dniu 09.06.2017r., nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym poza uwagami wniesionymi ustnie.

 

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

 

 

 

 

 

Wybrano następujące formy konsultacji zgodnie z godnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji:

 

1. zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

 

2. zbieranie uwag i wniosków do protokołu w Referacie Realizacji Projektu (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3)

 

Udział w konsultacjach miał formę otwartą. O przedmiotowych konsultacjach poinformowano poprzez:

- Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn z dnia 10 maja 2017r. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.raszyn.pl/?a=11860, oraz http://rewitalizacja.raszyn.pl/obwieszczenie-wojta-gminy-raszyn-z-dnia-10-maja-2017-roku-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-gminy-raszyn-w-sprawie-przyjecia-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzial/  jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

 

Do dnie 09.06.2017r. do Urzędu Gminy Raszyn nie wpłynęły uwagi i wnioski dot. przedmiotowego obwieszczenia.