Uchwała Nr XLII/379/2017
Rady Gminy Raszyn
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna”

Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVIII /262/16 Rady Gminy Raszyn z dn. 04. listopada 2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna” na wniosek Wójta Gminy Raszyn Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/371/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 - Integracja Społeczna i Terytorialna”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.