Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Raszyn

 

 1. Informujemy, że na terenie Gminy Raszyn prowadzony jest MONITORING WIZYJNY.
 2. Administratorem uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego danych osobowych jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn, e-mail: ratusz@raszyn.pl, tel. 22 7017777.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu e-mail: iod@raszyn.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania.
 5. Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), wyłącznie do celu dla którego zostały zebrane.
 6. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego Gminy Raszyn. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu). Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.
 7. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 30 dni  od dnia pozyskania.
 8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 10. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
 11. W  przypadku   powzięcia   informacji   o   niezgodnym   z   prawem   przetwarzaniu  przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.