Wójt Gminy Raszyn
działając na podstawie
Uchwały Nr LIII/486/18
Rady Gminy Raszyn
z dnia 16 maja 2018 roku

OGŁASZA ROKOWANIA
PO DRUGIM
USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM
TERMINY PRZETARGÓW
I TERMIN-21.08.2018 roku
II TERMIN- 31.10.2018 roku


Na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Raszyn położonych w miejscowości Wypędy przy ul. Zdrojowej, o łącznej powierzchni 78.328 m kw. i dotyczy działek ewidencyjnych o następujących numerach:

 • nr ew. 46/3 KW Nr WA1P/00075676/2
 • nr ew. 48/4 KW Nr WA1P/00066031/3
 • nr ew. 50/4 KW Nr WA1P/00068449/0
 • nr ew. 52/3 KW Nr WA1P/00075021/6
 • nr ew. 54/3 KW Nr WA1P/00051132/3
 • nr ew. 58/4 KW Nr WA1P/00066031/3

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
20.521.936,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).

Do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowe działki stanowią jedność gospodarczą, położone są w miejscowości Wypędy przy ul. Zdrojowej. Działki usytuowane są przy drodze gruntowej, nieurządzonej stanowiącej drogę dojazdową do kopalni kruszyw. Ogólny kształt działek to foremny teren płaski.

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości oznaczony jest symbolem 1UP tj. zabudowy usługowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dla w/w nieruchomości ustalony został zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, lokowania szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz realizacji zakładów produkcji przemysłu chemicznego.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z dowodem wpłaty zaliczki należy złożyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a.

Rokowania odbędą się dnia 17 grudnia 2018 o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej (pok. 102) w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.

Zaliczkę w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2018 na konto Urzędu Gminy Raszyn:

Bank Spółdzielczy w Raszynie
Nr 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014

Warunki przystąpienia do rokowań są następujące:

 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn do upływu terminu o którym mowa powyżej. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób:
  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 2. Wpłata zaliczki o której mowa powyżej.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być sporządzone przez notariusza i winno być przedłożone wraz ze zgłoszeniem. Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka na zasadach opisanych powyżej.

Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z póżn.zm.).

Wpłacona zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania rokowań, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań. Wpłacona zaliczka ulega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają.

Gmina Raszyn zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy, tj. nie stawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Raszyn może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn, a także zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy Raszyn, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. nr 221 lub telefonicznie pod nr tel. (22) 70-17-893.