Raszyn, dnia 16 listopada 2018 roku

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, zgodnie z Zarządzeniem Nr 212/2018 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 listopada 2018r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023.

Zgodnie z w/w zarządzeniem akcja informacyjna o prowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 19.11.2018 r., a zakończy się w dniu 26.11.2018 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn na temat projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023

Konsultacje będą prowadzone od dnia 27.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, propozycji, uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023.

Treść formularza zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Formularze będą udostępnione w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ratusz@raszyn.pl 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jak i udzielania wszelkich wyjaśnień jest inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Bożena Leczkowska.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.