ZARZĄDZENIE Nr 189/15

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1.

Zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada, 16 listopada i 17 listopada 2015r zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 160.668zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                    105.518.648 zł.                             

i obejmuje:                                                                

1) dochody bieżące – 86.564.312 zł.

2) dochody majątkowe – 18.954.336 zł.

 

 

§2.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 160.668zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                          108.836.083zł.                             

i obejmuje :                                                               

1) wydatki bieżące – 77.014.077 zł.

2) wydatki majątkowe – 31.782.006 zł.

 

 

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.