ZARZĄDZENIE Nr 202/15

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                                          107.131.876 zł.                             

i obejmuje :                                                               

1) wydatki bieżące – 76.110.370 zł.

2) wydatki majątkowe – 31.021.506 zł.

 

 

§2.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.