ZARZĄDZENIE Nr 01/15

Wójta Gminy Raszyn
z dnia 02 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Raszyn.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 i 3 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), zarządzam co następuje:

 

§1

Podstawowym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Raszyn jest system tradycyjny.

 

§2

Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, wyznaczam koordynatora czynności kancelaryjnych Panią Krystynę Odnous.

 

§3

 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 stycznia 2015 roku.