Zarządzenie Nr 200/2015
Wójta Gminy Raszyn z dnia 22.12.2015 roku

 

w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego „Centrum Kultury Raszyn"

w Raszynie.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§1.

Opiniuję pozytywnie projekt Regulaminu Organizacyjnego „Centrum Kultury Raszyn" w Raszynie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.