ZARZĄDZENIE NR 201.2015

 

WÓJTA GMINY RASZYN

 

z dnia 28 grudnia 2015r

 

 

 

w sprawie powołania składu Komisji ds. oceny dokumentów z Referendum Ogólnokrajowego w archiwum zakładowym

 

Na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raszyn wprowadzonego jako tekst jednolity Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 188/2010 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30.12.2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raszyn w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 102 poz. 951) sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentacji z referendum, zarządzam co następuje:

 

§1

1. Powołuję Komisję spisową w składzie:

1.       Petronela   Owczarz   -   Kierownik   Referatu   Organizacyjnego -Przewodniczący Komisji

2.       Krystyna Odnous - Inspektor w Referacie Organizacyjnym - Członek Komisji

3.       Katarzyna Gardynik - Podinspektor w Biurze Rady Gminy - Członek Komisji

 

 

2. Zadania Komisj i:

a)      posegregowanie wszystkich dokumentów  i materiałów wg. grup i objęcie ich spisem zdawczo-odbiorczym,

b)      sporządzenie spisu dokumentacji archiwalnej,

c)      sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej,

d)      sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.