Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50 /2019
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1492 z późn. zm.), „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2019” przyjętego Uchwałą nr V/26/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2019” przyjętego Uchwałą nr V/27/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 49/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 23 kwietnia 2019 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2019

 

Organizacje składające oferty

Zad nr 1

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie

 

 

10.000,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.