Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58 /2019

Wójta Gminy Raszyn z dnia 8 maja 2019 roku

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 poz. 1492 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2019:

1)      Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

 

Zadanie nr 1:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

Zadanie nr 2:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy.

Zadanie nr 3:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

 

2)      WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

Zadanie nr 1 - do kwoty 25 000,00 zł.

Zadanie nr 2 - do kwoty 10 000,00 zł.
Zadanie nr 3 -
do kwoty 10 000,00 zł.3)      TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadania mają być realizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2019 roku.

 

4)      KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

-        Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem

-        Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody)

-        Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania

-        Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego

-        Osiągalność i realność celów

-        Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych

-        Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania

-        Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań

-        Liczebność i charakterystyka grup odbiorców

5)      Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać  na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 22 maja 2019 roku.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6)      TERMIN rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;

 

-        Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

-        Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 9 ogłoszenia.

-        Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie Wójt Gminy Raszyn.

7)      Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 5. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

-        powierzyć realizację zadania,

-        zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

-        podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

 

 

8)      Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

-                    aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

-                    oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

-                    oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-                    oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

-                    oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2018 poz. 1492 z późn. zm.).

 

9)      Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

 

Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

 

10)  sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 8.

 

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2019", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.