Raszyn, dnia 22.07.2019 r.

 

OŚGK.6331.17.2017.JK(14)

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji w sprawie zbadania czy w wyniku budowy drogi S8 włączając wykonany zjazd z ul. Centralnej w kierunku południowym w drogę serwisową w m. Puchały, gm. Raszyn nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla terenów oddalonych do

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, pok. nr 203, w godzinach poniedziałek 8.00-17.30, wtorek, środa i czwartek 8.00-15.30, piątek 8.00-13.30.

Strony mogą wypowiedzieć się na piśmie co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Nie zajęcie stanowiska w terminie 30 dni od dnia opublikowania obwieszczenia zostanie uznane za brak uwag.

 

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski – tel. (22) 701 79 05.

 

 

 

Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń.