Raszyn, dnia 27.08.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r K.p.a. (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 22.08.2019 r. wpłynęło zażalenie Pana Krzysztofa Wrony działającego na rzecz f-my P4 sp. z o.o. na Postanowienie Nr 7/19 z dnia 05.08.2019 r. Wójta Gminy Raszyn ponownie zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr WAR1208B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 172 we wsi Laszczki gm. Raszyn.
Zażalenie zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.