Obwieszczenie
Wójta Gminy Raszyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
w sprawie zmiany w statutach osiedli Gminy Raszyn
nazwy osiedla na sołectwo

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne stosownie do Zarządzenia Nr 137/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany w statutach osiedli Gminy Raszyn nazwy osiedla na sołectwo, zgodnie z procedurą konsultacji społecznych w Gminie Raszyn, stanowiącą załącznik do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn.

Zgodnie z treścią ww. zarządzenia akcja informacyjna o prowadzonych konsultacjach społecznych rozpocznie się od dnia 9 września 2019 r., a zakończy się w dniu 16 września 2019 r.

Celem konsultacji jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy Raszyn w sprawie zmiany w statutach osiedli - Osiedla: Falenty, Nowe Grocholice, Raszyn I, Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 17 września 2019 r. do 24 września 2019 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Raszyn z pytaniem „Czy jesteś za zmianą nazwy „osiedla” na „sołectwo” i co się z tym wiąże zmianą nazwy „przewodniczącego zarządu osiedla” na „sołtysa” oraz „zarządu osiedla” na „radę sołecką” wraz z zaznaczeniem odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Formularze konsultacyjne udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a

w Raszynie. Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w Raszynie.
Formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: konsultacje@raszyn.pl

Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest podinspektor ds. obsługi Biura Rady - Urszula Dąbek

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba