UCHWAŁA NR XIII/102/2019

RADY GMINY RASZYN

z dnia 23 lipca 2019 r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 8 ust. 2 i art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 i art. 48b ust. 2 i ust. 3 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

w związku z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r.poz.1007) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:


§ 1.

Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przysługuje prawo do otrzymania pomocy w formie posiłku, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 2.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.


§ 3.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.


§ 4.

Osoby i rodziny, o których mowa w § 1 mogą uzyskać pomoc w formie posiłku, jeżeli ich dochód przekracza 150% ale nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w § 1.


§ 5.

W przypadku gdy dochód osoby lub rodziny, o której mowa w § 1, przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w § 1, Gmina ponosi odpłatność w wysokości 50% kosztu pomocy w formie posiłku.


§ 6.

W przypadku gdy dochód osoby lub rodziny przekracza 250% kryterium dochodowego, określonego w § 1, pomoc nie przysługuje.


§ 7.

Od osób i rodzin wymienionych w paragrafach 4 i 5 odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.


§ 9.

Traci moc uchwała nr V/29/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.