UCHWAŁA NR  XIII/109/2019

RADY GMINY RASZYN

z dnia 23 lipca 2019

 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą  Nr XXXVII/356/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 23  dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

 

„1. Zgodnie z Uchwałą Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz z 2019 r., poz 1462) regionem gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Raszyn, jest Zachodni

2. Zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady zielone i innych bioodpady  należy przetwarzać wyłącznie w wymienionych w załączniku nr 2 Uchwały Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego instalacjach wyszczególnionych do obsługi Regionu Zachodniego.

3. Odpady powstające w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych bioodpady przeznaczone do składowania,  należy składować wyłącznie w wymienionych w załączniku nr 2 Uchwały Nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego składowiskach wyszczególnionych do obsługi Regionu Zachodniego.”

 

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Gminy Raszyn, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.