W dniach od 17.09.2019 r. do 24.09.2019 r. odbyły się konsultacje społeczne celem poznania opinii mieszkańców w sprawie zmiany w statutach osiedli Gminy Raszyn nazwy Osiedla: Falenty, Nowe Grocholice, Raszyn I, Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III,  na sołectwo.

Konsultacje prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia  17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany w statutach osiedli Gminy Raszyn nazwy osiedla na sołectwo.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Raszyn. W obwieszczeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy posiadający w dniu przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze.

 

Forma przeprowadzenia konsultacji:                                                                                     

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy w celu wyrażenia swojego zdania i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie „Czy jesteś za zmianą nazwy „osiedla” na „sołectwo” i co się z tym wiąże zmianą nazwy „przewodniczącego zarządu osiedla” na „sołtysa” oraz „zarządu osiedla”  na „radę sołecką” wraz z zaznaczeniem odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

 

Sposób przeprowadzenia konsultacji:           

Treść ankiety została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. Formularze ankiet dostępne były w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn. Wypełnione formularze w wersji papierowej należało złożyć do urny w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn. Ankiety w wersji elektronicznej należało przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl.

 

Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych do urny lub na adres poczty elektronicznej konsultacje@raszyn.pl zostało złożonych łącznie 98 ankiet. Wszystkie ankiety zostały wypełnione prawidłowo. Mieszkańcy Gminy udzielili odpowiedzi „TAK” lub „NIE’ na zadane w ankiecie zapytanie.

Za zmianą nazwy osiedla na sołectwo oddano 96 głosów, zaznaczając odpowiedz „TAK”.

Przeciw zmianie nazwy osiedla na sołectwo oddano 2 głosy, zaznaczając odpowiedz „NIE”.

W wyniku konsultacji zdecydowana większość mieszkańców Gminy wypowiedziała się za zmianą nazwy osiedla na sołectwo i tym samym za wprowadzeniem jednolitej nazwy „sołectwo” dla wszystkich jednostek pomocniczych w Gminie Raszyn.

 

Stosownie § 14 ust.3 i ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn „Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji”.

 

Wynik konsultacji Wójt Gminy Raszyn przedstawi na najbliższej sesji Rady Gminy Raszyn.

 

 

Raszyn, dnia 14 października 2019 r.                                                       Wójt Gminy Raszyn

                                                                                                                   /-/ Andrzej Zaręba