Raszyn, dnia 8.11.2019 r.

OŚGK.272.1.2019.JK(58)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu wyznaczającego aglomerację Raszyn.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 31.10.2019 r., znak: WOOŚ-III.410.638.2019.MM stwierdził, że projekt Planu Aglomeracji Raszyn nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w opinii z dnia 11.10.2019 r. stwierdził, że projekt dokumentu pn. „Plan Aglomeracji Raszyn" nie jest dokumentem dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informację opublikowano poprzez: