OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 2365) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2020 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2020:

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert

Zadanie nr 1:

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie


Zadanie nr 2:

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.


 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

Zadanie nr 1 - do kwoty 81 000,00 zł.
Zadanie nr 2 -
do kwoty 10 000,00 zł.


 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

Zadanie nr 1 ma być realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn.

Zadanie nr 2 ma być realizowane w okresie ferii zimowych tj. od 8 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku. 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie):

 • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)

 • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)

 • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)

 • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)

 • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)

 • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)

 • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)

 • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)

 • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Raszyn.

 1. Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 13 stycznia 2020 roku.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. TERMIN rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert; • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 2 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

 • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.

 • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Raszyn.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

 • powierzyć realizację zadania,

 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,

 • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

 1. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs


Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.


 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.


Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2019 poz. 2365).


 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;


Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;


 1. sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9.


Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2020", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.