Raszyn, dnia 14.01.2020 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2019 r. uprzejmie informuję, o sposobie rozpatrzenia petycji i przedkładam uzasadnienie (wyjaśnienia) do zagadnień przedstawionych w piśmie:

Ad 1. Wywóz odpadów

Zapisy umowy nr OŚGK/66/2015 z dn. 04.11.2015 r. zawartej z firmą MZO Pruszków określają warunki wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Raszyn. Wójt Gminy wyznaczył pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej do kontroli prawidłowości realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia przez pracowników Gminy opóźnień w wykonaniu przedmiotu lub powstania w realizacji umowy istotnych wad wynikających w winy Wykonawcy, Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad lub określi dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z informacją podaną w piśmie odbiór odpadów komunalnych został dokończony dnia następnego tzn. firma wywiązała się ze zgłoszonej reklamacji w terminie zgodnym z zapisami umowy, co świadczy o prawidłowym nadzorze przez Wójta nad realizacją ww. umowy.

Ad 2. BUS L-23

Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej na linii L 23 wykonywane jest na podstawie umowy z dnia 18.12.2019r. zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Gminą Raszyn a Operatorem. W imieniu M. St. Warszawy działa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.
Zgodnie z zapisami § 8 ww. umowy nadzór nad wykonywaniem usługi ze strony Zamawiającego sprawują upoważnieni pracownicy ZTM. Dobór kadry, badania techniczne i taboru, w tym stan pojazdów leżą również w gestii ZTM.

Ad 3. Zatrudnienie

W Urzędzie Gminy zatrudnienie pracowników na stanowiskach urzędniczych regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia przesłanki określone w art. 6 przytoczonej ustawy. W Urzędzie pracownicy uczestniczą w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, którą wykorzystują w bieżącej pracy. Kwalifikacje pracowników były wielokrotnie oceniane przez podmioty do tego uprawnione, a wyniki przeprowadzonych kontroli nie wykazały ich braków. Urząd nie prowadził sprawy z pisemnego donosu, o którym mowa w piśmie, w związku z tym kwestia ta nie podlega wyjaśnieniu, przy tym należy dodać, iż Wójt Gminy nie jest organem, który nakłada na mieszkańców gminy kary za pomówienia i donosy.

Ad 4 Sprzątanie

W drodze zapytania ofertowego na 2019 rok została wyłoniona Firma Fagus Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Krakowskiej 110/114, 00-971 Warszawa, z którą zawarto umowę Nr OŚGK/45/2019 z dnia 29.05.2019r. dotyczącą „Oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych z zalegających nieczystości, stałych, piasku, liści i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem zebranych odpadów na terenie Gminy Raszyn”. W/w prace były wykonywane sukcesywnie na zlecenie organu pod nadzorem kierownika Firmy i odbierane przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. W trakcie prowadzenia w/w prac brak było zgłoszeń dotyczących skarg na jakość wykonywanej usługi. Na terenie Gminy Raszyn nikt nigdy nie zgłosił miejsca publicznego, w którym można cyt. „brodzić po kostki w śmieciach”, o czy pisze Pani w swoim piśmie.
Wójt Gminy sprawuje prawidłowo kontrolę nad realizacją ww. umowy.

Ad 5 . Basen

Z informacji uzyskanej z Centrum Sportu Raszyn wynika, że odpłatne zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywały się zawsze na basenie w Raszynie, także w latach poprzednich.
Zajęcia na basenie cieszą się dużą popularnością i rodzice chętnie zapisują na nie swoje dzieci. CSR zatrudnia wykwalifikowanych trenerów i instruktorów nauki pływania, którzy cieszą się zaufaniem rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach.
W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami nauki i doskonalenia pływania Centrum Sportu Raszyn stara się sprostać oczekiwaniom wszystkich chętnych i tworzy taką ilość grup, by wszyscy zainteresowani zostali zapisani i przyjęci na ww. zajęcia.
Centrum Sportu Raszyn przy tworzeniu grup i list uczestników zwraca uwagę do harmonogramu obłożenia pływalni, w którym dokładnie są wskazane wolne tory oraz godziny ich wykorzystania przez klienta indywidualnego.

Ad 6. Parking przy basenie

Parking przy basenie wzdłuż ulicy Wybickiego nie należy do nieruchomości podległych Centrum Sportu Raszyn. Centrum Sportu Raszyn nie ma wpływu na auta korzystające z postoju na parkingu wzdłuż ww. ulicy.
Jednocześnie Centrum Sportu Raszyn informuje, że parking wewnętrzny przy basenie oraz parking zamknięty przy hali są obiektami, którymi administruje CSR. Parkingi te są monitorowane całodobowo oraz administrowane przez Centrum Sportu Raszyn (tj. sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, konserwowanie, prace techniczne i naprawcze).

Ad 7. Stadion

Stadion, w ramach zadań statutowych Centrum Sportu Raszyn służy rozwojowi sportu i rekreacji, a w szczególności jest wykorzystywany przez gminne kluby sportowe na treningi, sparingi, rozgrywki ligowe i mecze pucharowe.
Na terenie infrastruktury sportowej administrowanej przez Centrum Sportu Raszyn, tj.: basen, hala sportowa, park jordanowski, boisko Wronik, boisko Orlik oraz Stadion im. K. Jedynaka mogą, odbywać się imprezy sportowe i rekreacyjne otwarte i zamknięte, a także imprezy masowe zgodnie z Ustawą o imprezach masowych: dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych oraz instytucji, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego i mieszkańców Gminy Raszyn, zgodnie ze statutem jednostki samorządowej jaką jest Centrum Sportu Raszyn.

Ad 8. Hala sportowa

Hala sportowa jest obiektem należącym do Centrum Sportu Raszyn. Obiekt ten jest miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gminy Raszyn, bazą treningową dla istniejących, rozwijających się i nowo tworzonych sekcji sportowych oraz siedzibą klubu sportowego KS Raszyn. Hala sportowa odpowiada aktualnym, międzynarodowym standardom, zapewniając sportowcom wysoki poziom bazy dydaktycznej wraz z infrastrukturą techniczną, a widzom wysoki poziom funkcjonalności. Hala jest także wykorzystywana dla celów dydaktycznych szkół gminnych i gminnych przedszkoli.
Hala sportowa jest miejscem treningów, meczy i rozgrywek sportowych raszyńskich klubów sportowych, oraz sekcji sportowych tj.: piłka nożna, siatkówka, podnoszenie ciężarów, boks oraz wiele zajęć związanych ze strefą fitness. Korzystającymi z hali sportowej są gminne szkoły podstawowe, które halę sportową wykorzystują we wszystkie dni nauki szkolnej na zajęcia wychowania fizycznego. Mieszkańcy Gminy Raszyn korzystają bardzo aktywnie z oferowanych usług hali sportowej. Na hali sportowej oferowane są zarówno usługi płatne jak i bezpłatne, z których korzystają niemowlaki, dzieci przedszkolne, dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.

Ad 9. Austeria

To jeden z nielicznych zachowanych na terenie Gminy Raszyn obiektów historycznych, ściśle związanych z XIX-wiecznym dziedzictwem kulturowym mieszkańców Gminy. Wójt Gminy Raszyn dzięki swojemu zaangażowaniu i skuteczności potrafił doprowadzić do uratowania tego obiektu od dalszej dewastacji i niszczenia oraz doprowadził do jego rewitalizacji. Dzięki temu obiekt będzie służył mieszkańcom Gminy Raszyn i wszystkim interesującym się historią wydarzeń na terenie Raszyna.
Skojarzenie przez Panią budynku Austerii z pawilonem meblowym jest subiektywną opinią, wyrażoną w przekazanym piśmie, nie podlegającą wyjaśnieniu.

Ad 10. Policja

Wójt Gminy jako organ wykonawczy wykonuje postanowienia zawarte w podjętych przez Radę Gminy Raszyn uchwałach. Decyzja o przekazaniu Policji środków z przeznaczeniem na sfinansowanie ponadnormatywnych służb dla Funkcjonariuszy Policji oraz na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem czynności administracyjno-biurowych w KP Raszyn, należała do Rady Gminy. W roku 2019 Gmina Raszyn przekazała Policji również środki finansowe z przeznaczeniem na budowę Komisariatu Policji w Raszynie.
Nadzór nad Policją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, któremu podlega komendant stołeczny i komendanci wszystkich województw, nadzorujący komendantów miejskich i powiatowych, którzy odpowiadają za pracę policjantów w komisariatach. Sposób i metody działania Policji na terenie Gminy Raszyn wykraczają poza zakres nadzoru i kontroli sprawowanego przez Wójta Gminy.
Przypadki zakłócenia porządku publicznego powinny być zgłaszane indywidualnie przez mieszkańca funkcjonariuszom Policji, którzy w przypadku złamania przepisów prawa podejmują adekwatne do stwierdzonych naruszeń interwencje.

Ad 11 .Zabudowa

Zadowolenie z bycia mieszkańcem Gminy Raszyn lub przekonanie że cyt. „wstyd się przyznać się do mieszkania w Raszynie” jest Pani subiektywną oceną.
Wójt Gminy Raszyn nie wydaje pozwoleń na budowę. Zgodnie z przepisami zadania administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie wydawania pozwoleń na budowę wykonują: starosta, wojewoda i organy nadzoru budowlanego. W ostatnich latach ze środków Gminy Raszyn (w tym podatków mieszkańców) wybudowane zostało w Raszynie Przedszkole przy ul. Poniatowskiego 18 i Centrum Sportu przy ul. Sportowej 30 , służące potrzebom mieszkańców i wzorowo oceniane jako nowoczesne obiekty architektoniczne.

Ad 12. Przystanki 715

Lokalizację przystanków autobusowych reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016, poz. 124).
Wskazana przez Panią lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie ulic: Sportowej i Al. Krakowskiej w Raszynie została utworzona w ramach obowiązującego projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru Raszyna, który został opracowany w roku 2010 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Na stronie www.bip.raszyn.pl w zakładce: Informator - Jak załatwić sprawę - Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna - Dane kontaktowe zarządców dróg innych niż gminne, zamieszczona została informacja o aktualnych zarządcach dróg gminnych nie należących do Gminy Raszyn.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawach dotyczących podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
W analizowanych zagadnieniach przedstawionych przez Panią nie stwierdzono wskazania innych działań, będących przedmiotem petycji, które podlegałyby uwzględnieniu przy jej rozpatrzeniu.