PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W URZĘDZIE GMINY RASZYN W 2020 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Robota budowlana/ usługa/ dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[zł brutto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

[kwartał]

1

Remont (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

727 496 zł

I kwartał 2020 r.

2

Remont (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów zabaw i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

471 248 zł

I kwartał 2020 r.

3

Dostawa i montaż urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie oraz termomodernizacją obiektu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

800 977 zł

I kwartał 2020 r.

4

Projekt budynku socjalnego w Podolszynie Nowym

Usługa

Przetarg nieograniczony

351 780 zł

I kwartał 2020 r.

5

Zakup urządzeń serwerowych/ sprzętu komputerowego/ oprogramowanie

Dostawa

Przetarg nieograniczony

300 000 zł

I kwartał 2020 r.

6

Projekt rozbudowy i przebudowy Budynku Urzędu Gminy Raszyn

Usługa

Przetarg nieograniczony

391 140 zł

I/II kwartał 2020 r.

7

Projekty i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

213 000 zł

I/ II kwartał 2020 r.

8

Opracowanie i wdrożenie systemu informacji GIS

Usługa

Przetarg nieograniczony

2 152 500 zł

I/ II kwartał 2020 r.

9

Budowa boiska sportowego w Falentach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 860 zł

II kwartał 2020 r.

10

Zakup sprzętu i usług telefonicznych

Usługa

Przetarg nieograniczony

160 000 zł

II kwartał 2020 r.

11

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Raszyn

Usługa

Przetarg nieograniczony

10 000 000 zł

II/ III kwartał 2020 r.

12

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Usługa

Przetarg nieograniczony

328 000 zł

II/ III kwartał 2020

13

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w tym:
1. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów z terenu Urzędu Gminy Raszyn

2. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych

3. usuwanie i utylizacja odpadów z koszy ulicznych

4. wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych

5. utylizacja martwych zwierząt z terenów gminy

Usługa

Przetarg nieograniczony

864 000 zł

III kwartał 2020 r.

14

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu jednostek organizacyjnych

Usługa

Przetarg nieograniczony

388 824 zł

III kwartał 2020 r.

15

Likwidacja dzikich wysypisk na lata 2021 – 2022

Usługa

Przetarg nieograniczony

493 000 zł

III kwartał 2020 r.

16

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych

Usługa

Przetarg nieograniczony

357 700 zł

III kwartał 2020 r.

17

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Usługa

Przetarg nieograniczony

220 968 zł

III kwartał 2020 r.

18

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2020/2021 obejmujące drogi kategorii I i II

Usługa

Przetarg nieograniczony

960 000 zł

III kwartał 2020 r.

19

Zakup usług pocztowych

Usługa społeczna

Wg. regulaminu – usługi społeczne

300 000 zł

III kwartał 2020 r.

20

Świadczenie usług przewozu regionalnego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej na terasie linii komunikacyjnej R1 i R2

Usługa

Przetarg nieograniczony

895 000 zł

IV kwartał 2020 r.